Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom:

- na adresu: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb; - elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

- na broj faksa: 01/ 6177-901;

- usmeno, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11.00-13.00 na adresi Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb ili telefonom na 01 6102 179, o čemu se sastavlja službena bilješka

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim, korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013.).

Javnost rada

Neposredan uvid u rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom može se ostvariti dolaskom u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na gore navedenu adresu.

Neposredan uvid u rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom može se istodobno osigurati 7 osoba uz prethodnu najavu ovisno o redoslijedu prijavljivanja.

Odluka o službenici za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama

OBRAZAC Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

OBRAZAC Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.